Eerste initatieven van subsidiedossier Oost-Vlaanderen voor Rond de Watertoren zijn voorgesteld aan de pers

Op basis van een subsidieaanvraag aan de Provincie Oost-Vlaanderen, kreeg Rond de Watertoren eind januari 2023 een akkoord voor de ondersteuning van enkele duurzame initiatieven. De aanvraag van subsidies in Deinze was gericht op drie pijlers voor telkens de 3 iZones: 

 • rustpunten/grondplan/groen/educatie-acties
 • optimalisatie van signalisatie 
 • verhoging van verkeersveiligheid/inrichting verkeersinfrastructuur

De afgelopen 6 maanden is hard gewerkt aan verschillende initiatieven en zit alles zo goed als op de rails. Daardoor kunnen we nu zichtbare initiatieven voorstellen.

Dankzij de ondersteuning (planmatig en uitvoerend) van de dienst omgeving van stad Deinze, konden alle objectieven in een stappenplan worden gebracht. Steven Vandendriessche en Adinda Vanommeslaeghe leverden daarvoor sterk werk.

Dat alles gebeurde onder impuls van schepen Filip Vervaeke, die zijn bevoegdheden milieu en lokale economie ziet samen komen in 1 dossier. ‘Economie en groen zijn zeker verzoenbaar’, zegt de schepen. ‘In het kader van de klimaatplannen, wordt apart gewerkt rond bedrijven en bedrijventerreinen en het dossier Rond de Watertoren kan absoluut als voorbeeld gesteld worden’.

Rustpunten/grondplan/groen/educatie

Samen met het lokaal bestuur van stad Deinze, dienst omgeving (en meer specifiek klimaat, duurzaamheid, milieu, land- en tuinbouw – diensthoofd Steven Vandendriessche) is een groenplan uitgewerkt voor de industriezones 4, 5 en 6 om groenzones schoon te maken en om daar waar mogelijk meer bomen, struiken en bloemen te voorzien. De werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd.

Een opkuis in de groenzones is grotendeels gerealiseerd, net als het inzaaien en van bloembollen en het planten van bomen.

Publieke rustpunten:

Die zijn nu klaar. In alle 3 industriezones zijn een groene zone en rustpunt voorzien, zodat bv. medewerkers van de bedrijven in de zones er kunnen lunchen of een pauze nemen. De rustpunten zijn dan ook ingericht met een mooie picknickbank en het groen zal onderhouden worden door de groendienst van de stad. Vanaf 2024 zullen we dus ook de bloemen aan de rustpunten zien bloeien.

De rustpunten zijn herkenbaar met een mooi bord ‘publiek rustpunt’ en de bezoekers worden gevraagd hun afval terug mee te nemen.

Educatie:

 • 15.9.2023: collectieve opruimactie zwerfvuil in de iZones
  • Deze actie is al eerder georganiseerd en het doel is deze actie jaarlijks te herhalen
  • Met een 30-tal vrijwilligers wordt gedurende enkele uren zwerfvuil opgekuist en worden nadien voor en tijdje bordjes op de opgekuiste plekken geplaatst (‘Net opgeruimd, hou het proper a.u.b.’)
  • Na afloop krijgen alle vrijwilligers gratis soep met brood aangeboden door Foodbart in de personeelsrefter van Chicken Masters
  • Inschrijven via info@ronddewatertoren.be
 • 26/27/28.9.2023: collectie ophaling papier – archiefvernietiging
  • Vele bedrijven stapelen onnodig papieren archieven op, terwijl ruimte een kostbaar goed is
  • Het opruimen van kasten en archieven creëert niet alleen ruimte, maar ook rust, maar vaak komt men er niet toe wegens gebrek aan tijd of mensen
  • Met een collectieve ophaling met archiefvernietiging hopen we dat vele bedrijven een momentum zullen plannen om schoon te maken en deel te nemen
  • Deze actie mikt op solidariteit en geeft een financieel voordeel voor alle deelnemende bedrijven; zij ontvangen apart een factuur + certificaat van veilige archiefvernietiging
  • Inschrijven via de website www.ronddewatertoren.be

Optimalisatie van signalisatie en inrichting

 • Bedrijvenzones zijn vrij dynamische zones; bepaalde bedrijven zijn gevestigde waarden, maar regelmatig hebben we ook te maken met nieuwe lokalisaties en/of nieuwe bedrijven
 • In het belang van duurzaamheid en slimme mobiliteit (zoektocht van leveranciers naar bedrijven) moeten signalisaties aan de toegang van de zones, in de zones en aan de bedrijven zo goed mogelijk up-to-date gehouden worden
 • Met de steun van het subsidiedossier zijn alle foute en kapotte signalisaties globaal aangepakt en vernieuwd en hersteld

Verhoging van verkeersveiligheid/inrichting verkeersinfrastructuur

Toegangsweg Molenstraat veiliger maken

Vorig jaar is een verkeerswijziging doorgevoerd in industriezone 6. Zo is eenrichtingsverkeer in de Machelenstraat ingevoerd en is er nog slechts 1 toegangsweg tot de zone, via de Molenstraat.

Dit maakt dat alle verkeersmodi in 2 richtingen altijd door deze (vrij smalle) straat moeten. In september wordt deze kwestie op verzoek van bedrijvenvereniging Rond de Watertoren geagendeerd op de verkeerscommissie en op de gemeenteraad, met als doel parkeren op de weg te vermijden (of te verminderen), zodat een iets vlottere en veiligere doorgang mogelijk zou zijn.

Uitbreiden zone 30 in iZone 6

In 2022 zijn de Machelenbinnenweg en de Machelenstraat al fietsstraten geworden, waar zone 30 van toepassing is. Intussen is een akkoord bereikt om zone 30 uit te breiden over de ganse iZone 6, zodat het duidelijker en veiliger is voor iedereen.

Aangepaste signalisatie wordt geplaatst na de zomer 2023.

Contact to Listing Owner

Captcha Code